Ажәабжьқәа

 


193
Аҭыжьымҭаҿы: Акурорттә сезон  аихшьаалақәа рзы. Аҧсны  Ахада  дидикылеит акурортқәеи атуризми рзы    аминистр.
193
Борис  Гәыргәылиа ишәҟәы ахҧатәи атоми , иара иҷкәын изку  ашҟәы  «Абзагәи ».
201
Ҟрымтәи асасцәа рныҟәара хацдыркит  Аҟәатәи  ахшаалыҵ зауад ала.  
168
Иара Ахада изеиҭеиҳәеит, ҳазну ашықәс ноиабр акынӡа ареспублика ишаҭааз миллионҩык рҟынӡа аҧсшьаҩцәеи атуристцәеи.
237
Аҭыжьымҭаҿы:Ахырхарҭақәа жәпакы рҟны аусеицуразы еиқәышаҳаҭхеит. Аҧсныи Ҟрыми реиҳабырабжьаратә комиссиақәа актәи реилатәара.
270
Иара Аҧсны амилаҭтә олимпиатә еилакы аҿы  адныҳәаларақәа идикылон
239
Убри инамаданы имҩаҧган афонд ахаҭарнакцәа злахәыз апресс-конференциа.

Страницы: Пред. 1 ... 26 27 28 29 30 ... 431 След.
 
Последние события
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК