Ажәабжьқәа

 


797
Акомиссиа аҧхасҭа зауз анхарҭаҭыҧқәа ирҭааны агәаҭарақәа мҩаҧыргеит.
830
Уаҟа иазааҭгылеит аресторан «Белый Парус» иадҟаҵаланы зыргылара иаҿу ахыбра ҿыц «Абхазские каникулы» аргылара аконцепциа.
975
Аамҭа кьаҿк иалагӡаны, араҟа ашәыр аус адуланы ихырҩахьеит шәи ҩынҩажәи жәаба нызқь банка аџьем.
812
Аиқәшаҳаҭра аҟны  иарбоуп Урыстәыла атәылауаҩра змоу ареспублика ауааҧсыра амедицинатә ҧгаҧса

Страницы: Пред. 1 ... 298 299 300 301 302 ... 419 След.
 
Последние события
7
Абарҭ азҵаарақәа рзы игәаанагарақәа иҳәеит анџьныр , агидротехник Александр Цеховои ажурналистцәа рзы имҩаҧигаз апресс-конференциаҿы .
27
Абри атəы иҳəеит, Аҧсны ааекологиеи аҧсабара ахьчареи рзы аҳәынҭқарратә еилакы аиҳабы Савели Ҷыҭанаа.
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК