Ажәабжьқәа

 


21.03.2018
142
Уи азкын абызшәақәа реиқәырхареи рырҿиареи , аҭоурыхтә-культура аҿиареи рзы иаҧҵоу апрограмма.  
21.03.2018
253
Изхәаҧшуаз азҵаарақәа рхыҧхьаӡараҿы иҟан Аҧсны Иреиҳаӡоу аусӡбарҭа ахантәаҩи, агәаҭаратә палата аиҳабыи, ауаҩы изинқәа рзы аҭакҧхықәра здуи ралхра.
21.03.2018
238
Амш аусхәаҧштә аҿы иқәгылаз азҵаарақәа еиҳарак амедицина иадҳәалан.
20.03.2018
234
Аҭыжьымҭаҿы:Ихыркәшоуп адипломатиатә миссиа. Аҧсны иҟаз Урыстәыла ахаҭарнак Семион Григориев имаҵура ҭыҧ аанижьуеит.
20.03.2018
127
Уи аиҿкаара алыршахеит Аҧсны аҵара аминистрреи ООН Ахәыҷтәы фонд Аҟәатәи аҟәшеи рыцхыраарала.
20.03.2018
199
Уи азкын афилологиатә ҭҵаарадырақәа рдоктор, апрофессор, Владимир Аҵнариа диижьҭеи 80 шықәса аҵра.

Страницы: Пред. 1 ... 35 36 37 38 39 ... 348 След.
 
Последние события
20 Ииун 2018
91
Аҭыжьымҭаҿы:Аиубилеитә рыцхәқәа рымҩаҧгара аҽазыҟаҵара иазкны Аҧсны Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит.
20 Ииун 2018
57
Убри азы аӡбамҭа идикылеит Аҧсны аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба.
20 Ииун 2018
89
Урҭ аҭыҧқәа ргәаҭаразы дырҭааит аҳҭнықалақь ахада Адгәыр Ҳаразиа.
20 Ииун 2018
49
Ҷыдала иаҧҵаз аусуҩтә гәыҧ ари азҵаара анҭырҵаа, еилкаахеит Аҧсны атәылауаа рзинқәа реилагара аҭыҧ шамоу.
20 Ииун 2018
63
Убас,. Гагра араион Алаҳаӡыхь ақыҭаҿы иҟоу агәамеизгарҭа ауадаҩрақәа акыр рызцәырнагоит ааигәа инхо ауааҧсыра.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК