Ажәабжьқәа

 


899
Ҩымз ирылагӡаны ргәабзиара гәарҭеит ҧшьнызқьҩык инарзыҧшуа араион ауааҧсыра.
811
Уи иҳəеит, ачемпионат амҩаҧгараан ашәарҭадара алыршара ишазыхиоу.
882
Аҵаҩцәа Аҧсны арра ҳаиртә мчқәа рҭаарала, ирыларааӡоит арратә патриотизм.

Страницы: Пред. 1 ... 390 391 392 393 394 ... 422 След.
 
Последние события
12
Убри аан аҧсыӡкыҩцәа уи иазышьақәргылоу аҧҟарақәа еиларго еиларымго хылаҧшра азыруеит
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК