Ажәабжьқәа

 


04.10.2017
419
Ари амш иазкыу ауснагӡатәқәа мҩаҧысуеит цәыббра жәаф инаркны зеижәнӡа.
04.10.2017
299
Уи еиднакылеит 1937-38 шш рзы харада ахара зыдҵаны ирӡыз, иҭархаз аҧсуа интеллигенциа рхаҭарнакцәа рҭоурых.
03.10.2017
354
03.10.2017
290
Дара рыдыркылеит Аҧсны Жәлар Реизара ахадеи, апарламенти рҟны.

Страницы: Пред. 1 ... 48 49 50 51 52 ... 286 След.
 
Последние события
18 Ианвар 2018
75
17 Ианвар 2018
77
Аҭыжьымҭаҿы: Иаарту аицәажәара. Аҧсны ахадеи Гагра арион активи реиҧылара.
17 Ианвар 2018
71
Аҧсуа ҳәынҭқарратә аҿартә театр актиорцәеи уи ақәыргылаҩцәеи аспектакль аус адулараан ирҧылоз ауадаҩрақә ртəы иазааҭгылеит апресс-конференциаҿы.
17 Ианвар 2018
67
Абиуџьети , ашәахтәи, акредити рзы аилак имҩаҧнагаз аиҧылара иалахәын аусдкылаҩцәа.
17 Ианвар 2018
57
Уи инақәыршәаны Аҧсны атәылауаа зегьы ҩышә-нызқь рҟынӡа аҧара кредитла иргартә алшара роуеит .
17 Ианвар 2018
82
Гагра имҩаҧысит атәыла Ахадеи, аиҳабыреи, Жәлар реизара адепутатцәеи, ауаажәларреи злахәыз аизара.
16 Ианвар 2018
106
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК