Ажәабжьқәа

 


21.07.2017
497
Апалата иҟанаҵаз аҧшьгарала, аҳҭны қалақь Ахақәиҭра ашҭа иахьаҵанакуа ауааҧсыра знысуа амҩаду аҿы аплиткақәа рышьҭаҵара рнапы аларкит.
21.07.2017
656
Ачымзара бааҧсы иҿнаҵәаз иҧсҭазаара зегьы иҧсадгьыл ахьчара иазкын.
21.07.2017
377
Адепутатцәа алацәажәеит Аҳабла Ъыц аҟны ауахәама аргылара азҵаара.
20.07.2017
170
Уи алыршахоит Урыстәыла Аҧсны иазыҟанаҵо афинанстә цхыраара иабзоураны.

Страницы: Пред. 1 ... 60 61 62 63 64 ... 263 След.
 
Последние события
23 Ноиабр 2017
92
22 Ноиабр 2017
7
22 Ноиабр 2017
11
Ҿҳәарас иамазаауеит жәа-шықәса .
22 Ноиабр 2017
12
Абри атәы рҳәеит Аҧсны Амшынеиқәафымцамч иаҵанакуа афымцаҭиира аҟәша ахаҭаранакцәа.
21 Ноиабр 2017
148
Аҭыжьымҭаҿы:Афестиваль « КУНАКИ»   аусура  хнаркəшеит, аха  агран – при  занаршьаша   аусумҭа  ҳәа  акагьы  рзалымхит.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК