Ажәабжьқәа

 


448
Аҭоурыхтә ҵакы змоу ақәыргыламҭа Москватәи ахәаҧшцәагьы гәахәарыла ирыдыркылеит.
194
Уи азкын абызшәақәа реиқәырхареи рырҿиареи , аҭоурыхтә-культура аҿиареи рзы иаҧҵоу апрограмма.  
325
Изхәаҧшуаз азҵаарақәа рхыҧхьаӡараҿы иҟан Аҧсны Иреиҳаӡоу аусӡбарҭа ахантәаҩи, агәаҭаратә палата аиҳабыи, ауаҩы изинқәа рзы аҭакҧхықәра здуи ралхра.
302
Амш аусхәаҧштә аҿы иқәгылаз азҵаарақәа еиҳарак амедицина иадҳәалан.
314
Аҭыжьымҭаҿы:Ихыркәшоуп адипломатиатә миссиа. Аҧсны иҟаз Урыстәыла ахаҭарнак Семион Григориев имаҵура ҭыҧ аанижьуеит.

Страницы: Пред. 1 ... 71 72 73 74 75 ... 385 След.
 
Последние события
21
Аҭыжьымҭаҿы:Аныҳәатә мшқәа рзы ашәарҭадара аиҿкааразы. Атәыла азинхьчаратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа абрифинг мҩаҧыргеит.
7
Аусмҩаҧгатә рхы аладырхәит ашәҟәыҩҩцәа, ауаажәларратә усзуҩцәа, астудентцәа, ашколхəыҷқəа.
7
Ааигәа ақаҭран ақәҵара хыркәшан Алашарбага аҳаблеи Алада Ешыреи еимаздо амҩеи, Имам Шамиль имҩеи.
7
Акциа зҽалазырхәуа зегьы аизара иалагоит Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа драматә театр  аҿаҧхьа.
11
Атәыла азинхьчаратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа абрифинг мҩаҧыргеит.
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК