Ажәабжьқәа

 


19.07.2017
368
Уи раҧхьатәи ақәгылара мҩаҧысит Гәдоуҭа араион акультуратә ҩны аҟны.
19.07.2017
480
Анаплакы даҭааит аекономика аминистр Адгәыр Арӡынба. Иара еиликаауан аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны анаплакы иаиуз ацхыраара алҵшәақәа зеиҧшроу.
19.07.2017
511
Аилатəараҟны егьырҭ апартиақәеи, аиҿкаарақәеи рхаҭарнакцәа алархәны ирылацәажәеит ареспублика аҩныҵҟатәи аҭагылазаашьа азҵаарақәа.
19.07.2017
345
Гал убасгьы имҩаҧысит Мырзаҟанаа актәи реизара ду.

Страницы: Пред. 1 ... 84 85 86 87 88 ... 286 След.
 
Последние события
18 Ианвар 2018
75
17 Ианвар 2018
77
Аҭыжьымҭаҿы: Иаарту аицәажәара. Аҧсны ахадеи Гагра арион активи реиҧылара.
17 Ианвар 2018
71
Аҧсуа ҳәынҭқарратә аҿартә театр актиорцәеи уи ақәыргылаҩцәеи аспектакль аус адулараан ирҧылоз ауадаҩрақә ртəы иазааҭгылеит апресс-конференциаҿы.
17 Ианвар 2018
67
Абиуџьети , ашәахтәи, акредити рзы аилак имҩаҧнагаз аиҧылара иалахәын аусдкылаҩцәа.
17 Ианвар 2018
57
Уи инақәыршәаны Аҧсны атәылауаа зегьы ҩышә-нызқь рҟынӡа аҧара кредитла иргартә алшара роуеит .
17 Ианвар 2018
82
Гагра имҩаҧысит атәыла Ахадеи, аиҳабыреи, Жәлар реизара адепутатцәеи, ауаажәларреи злахәыз аизара.
16 Ианвар 2018
106
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК