Гагра ақалақь аушьҭымҭацәа рзы аныҳәатә усмҩаҧгатә еиҿкаан 29.06.2022


Раҧхьатәи арҵаҩы, аҩызцәа, адырра ҿыцқәа урҭ зегьы жәеиза шықәса рыҩныҵҟа. Арҭ ашықәсқәа ирылагӡан ашкол аушьҭымҭацәа ироуз адыррақәа рацәоуп. Есышықәса еиҧш сынтәагьы Гагра ақалақь аушьҭымҭацәа рзы аныҳәатә усмҩаҧгатә еиҿкаан. Сынтәа араион аҿы 286-ҩык аушьҭымҭацәа ашкол иалгеит.
Возврат к списку →

Возврат к списку