Ирлашоуп Аӡҩыбжьеи Аҭареи ирыбжьаркуа амҩаду ахәҭа. 30.06.2022


Ҧсоуи Егрыи еимаздо амҩаду хада ахәҭак арлашаразы аусурақәа хацыркын иаҳхысыз ашықәс аҩбатәи азыбжазы. Актәи аетап аҿы иазгәаҭоуп ақыҭа Аӡҩыбжьа инаркны Мықәынӡа арлашагақәа рыргылара. Уажәазы аусурақәа ахырқәшарахь инеиуеит. Ирлашоуп Аӡҩыбжьеи Аҭареи ирыбжьаркуа амҩаду ахәҭа.
Возврат к списку →

Возврат к списку