ААУ аҿы имҩаҧысит аректор А. Гәарамиеи Нхыҵ Кавказтәи аҳәынҭ. академиа аректор Р.Кочкарови реиҧылара 25.07.2022


Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы имҩаҧысит аректор,академик Алеко Гәарамиеи Нхыҵ_Кавказтәи аҳәынҭқарратә академиа аректор Руслан Кочкарови реиҧылара. Аиҧылара иара убасгьы иалахәын Нхыҵ_Кавказтәи аҳәынҭқарратә академиа иаҵанакуа аҵараиурҭақәа рыстудентцәеи, ҳтәыла иреиҳау аҵараиурҭа атудентцәеи. Шәахәаҧш аиҧылара аҟынтәи Шьазина Ханагәуаҧҳа иазлырхиаз анҵамҭа.
Возврат к списку →

Возврат к списку