Астол гьежь "Абиҧара ҿыц - аҧхьаҟатәи аҧеиҧш агәыцә" 26.07.2022


«Абиҧара ҿыц - аҧхьаҟатәи аҧеиҧш агәыцә,» абас ахьӡын ауаажәларратә еиҿкаара Аҧсны Жәлар реидгыла имҩаҧнагаз астол гьежь. Уи иалахәын еиуеиҧшым ауаажәларратә аполитикатә еиҿкаарақәа рхаҭаранакцәа.
Возврат к списку →

Возврат к списку