Аунитартә акалмаҳааӡарҭатә наплакы 28.07.2022


Ареспублика аунитартә акалмаҳааӡарҭатә наплакы Ахатәреи амазара аҭареи рзы аҳәынҭқарратә еилакы иарҭеит. Аҧсны ақыҭанхамҩа аминистр Беслан Џьопуа иажәақәа рыла, ари аҩыза аӡбамҭа рыдыркылеит анаплакы аиқәырхаразы. Ҳҭыхратә гәыҧ атема ҭырҵаарц акалмаҳаааӡарҭа иаҭааит, ирыҿцәажәеит аусуцәа . Ажәабжь иацылҵоит Фатима Гьергьиаҧҳа.
Возврат к списку →

Возврат к списку