Ақалақьтә автобусқәа рымныҟәара мзызс иамаз, насгьы уи шыӡбахаз 11.08.2022


Мышқәак раҧхьа Аҟәа ақалақь аҩныҵҟа аус зуа ауаажәларратә автобусқәа рныҟәцаҩцәа ықәгылеит аус ҳауӡом ҳәа .Мышқәак автобысқәа рныҟәара апроблема ацын . Иахьазы уи ӡбоуп ақалақь ахадара ацхыраарала . Агәынамӡара мзызс иамаз, насгьы апроблема шыӡбахаз еилыркаауан ҳкорреспондентцәа.
Возврат к списку →

Возврат к списку