Амшеикушара - 09.10.2019

09.10.2019 475
  • ТЭГИ:
03.06.2020 31 Сынтәа Аҧсны абжьаратә ҵараиурҭақәа ирылгоит 1800-ҩык инарзынаҧшуа аҵа...
Аушьҭымҭацәа рашәара мза ҩба инаркны аҽазыҟаҵарақәа рахь иныҟәоит.
03.06.2020 21 Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Иусҧҟала , Афон Ҿыц ахада и.н. Ҭемыр О...
Аҧсны Ахада иусбарҭа анапхгаҩы Алхас Кәыҵниа ақалақь ахадареи активи дыдирдырит ахада ҿыц .