Амшеикушара - 21.05.2020

21.05.2020 676
  • ТЭГИ:
03.06.2020 33 Сынтәа Аҧсны абжьаратә ҵараиурҭақәа ирылгоит 1800-ҩык инарзынаҧшуа аҵа...
Аушьҭымҭацәа рашәара мза ҩба инаркны аҽазыҟаҵарақәа рахь иныҟәоит.
03.06.2020 23 Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Иусҧҟала , Афон Ҿыц ахада и.н. Ҭемыр О...
Аҧсны Ахада иусбарҭа анапхгаҩы Алхас Кәыҵниа ақалақь ахадареи активи дыдирдырит ахада ҿыц .